Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Ajankohtaista

Web sisällön esitys

Miten puuttua asiakkaan kokemaan lähisuhdeväkivaltaan?

Lähisuhdeväkivallan uhrin avun saamiseen vaikuttaa usein se, ottaako sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen asian puheeksi. Väkivallan kartoittaminen on erityisen tärkeää päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Niiden asiakkaat kärsivät muuta väestöä useammin lähisuhdeväkivallasta. Uudessa oppaassa ”Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö” on välineitä asiakastyöhön ja tietoa päihde- ja mielenterveysongelmien ja väkivallan yhteydestä.
THL: Lähisuhdeväkivallasta on osattava ja uskallettava kysyä kaikilta asiakkailta
 

Tasa-arvoa varhaiskasvatukseen uuden koulutussivuston avulla

Mitä tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on? Miten sitä voi toteuttaa arjessa lasten kanssa? Uusi koulutussivusto vastaa näihin kysymyksiin. Se on syntynyt osana OKM:n rahoittamaa Naisasialiitto Unionin hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012 –2014).
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -sivusto
 

Tilastotietoa Suomeen muuttaneista naisista ja miehistä

Tilastokeskuksen julkaisu "Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen” kertoo, että tulojen näkökulmasta vieraskieliset naiset ovat heikoimmassa asemassa. Julkaisu on tilastollinen perusselvitys, joka kokoaa yhteen keskeisiä, sukupuolen mukaisia tietoja ja tilastoja maahan muuttaneista, heidän työmarkkina-asemastaan, koulutuksestaan sekä poliittisesta osallistumisestaan.
Tilastokeskus: Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen
 

Työpaikkaväkivaltaa voidaan vähentää

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt Suomessa 1980-luvun jälkeen. Varsinkin terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviin naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, ja naiset kohtaavat työssään väkivaltaa lähes kaksi kertaa miehiä yleisemmin. Väkivaltaa lisääviä piirteitä ovat yksintyöskentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan sekä asiakkaan etuuksien käsittely. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen siitä, miten työpaikkaväkivaltaa voitaisiin ehkäistä nykyistä paremmin.
STM: Tiedote 3.4.2014, Väkivallan uhka työelämässä -raportti
 

Millaista tasa-arvoa miehille ja pojille?

Miesten ja poikien tasa-arvoa pohtinut työryhmä julkaisi väliraportin, josta järjestettiin kuulemistilaisuus 4.3.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin tasa-arvolain niin sanotun tarkoituspykälän muuttamisesta, isyydestä, perhepolitiikasta ja miesten moninaisuudesta. Väliraporttia moitittiin muun muassa etnisen syrjinnän unohtamisesta. Miestyöryhmän koostumustakin kritisoitiin.
Lue lisää


Rahoitusta haettavana pohjoismaiseen tasa-arvoyhteistyöhön

Pohjoismaisten tasa-arvoministereiden yhteistyöohjelma tarjoaa rahoitusta maita yhdistävään tasa-arvotyöhön. Rahoitusta voi saada niin konferenssien ja kokousten järjestämiseen kuin myös tutkimushankkeisiin ja käytännön projekteihinkin. Rahoitettavassa toiminnassa on aina oltava mukana vähintään kolme maata. Hakuaika loppuu 24.4.2014.
NIKK: Apply for funding for gender equality co-operation, Sök medel för jämställdhetssamarbete i Norden!
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2014

Naispalkansaajista oli vuonna 2012 määräaikaisessa työsuhteessa 18 prosenttia ja osa-aikaisessa työsuhteessa 20 prosenttia. Miespalkansaajista määräaikaisia oli 13 prosenttia ja osa-aikaisia 9 prosenttia. Nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 –julkaisusta, johon  on koottu tilastoja muun muassa perheestä, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ajankäytöstä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.
Tilastokeskus: Naiset ja miehet Suomessa 2014
 
 

Euroopan komissiolta suositukset palkkauksen läpiväkyvyydestä

Euroopan komissio on antanut suositukset palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tarkoituksena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa. Palkkasummien ja palkanmuodostuksen avoimuus on tärkeää, koska ilman sitä organisaatioiden palkkarakenteeseen mahdollisesti sisältyvä eriarvoinen kohtelu ei tule ilmi. "Yrityksillä ei pitäisi olla mitään salattavaa, jos ne todella noudattavat samasta työstä maksettavan saman palkan periaatetta”, toteaa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.
Euroopan komissio: Lehdistötiedote suomeksi, suositukset englanniksi [PDF]


Suomi naisille yksi EU:n väkivaltaisimpia maita

Euroopan unionin perusoikeusviraston (European Fundamental Rights Agency, FRA) uusi tutkimus selvittää naisiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön yleisyyttä EU-maissa. Suomi on yksi niistä kolmesta maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein (30 %).
FRA: Survey on gender-based violence against women
Ihmisoikeuskeskus: Naisiin kohdistuva väkivalta laajamittaista
 
 

YK: Suomen kiellettävä lähisuhdeväkivallan sovittelu

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea  arvioi Suomen määräaikaisraportin, ja antoi 28.2.2014 päätelmänsä siitä. Kiitostakin tuli, mutta paljon Suomi sai myös suosituksia tilanteen parantamiseksi. Komitea muun muassa esitti riittäviä taloudellisia rerursseja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevalle toimintaohjelmalle. Se myös kehotti Suomea kieltämään lähisuhdeväkivallan sovittelun.
UM: Suomelle loppupäätelmät YK:n komitealta naisten oikeuksien toteutumisesta
 

Nostetaan taas kissa pöydälle ja puhutaan palkoista!

Sosiaali- ja terveysministeriön kampanjassa kehotetaan puhumaan työpaikoilla avoimesti palkoista. Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa naisille ja miehille samaa palkkaa. Palkoista suoraan puhuminen kasvattaa tietoa niiden määräytymisestä ja palkkasummaan vaikuttavista tekijöistä. Puhutaan palkoista -kampanja käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 ja nyt se pyörähti käyntiin 3.3. ja jatkuu 17.3.2014 asti.
STM: Puhutaan palkoista  -kampanjan verkkosivut, tiedote kampanjasta
 
  

Työryhmä virittää keskustelua miesten tasa-arvosta

Mitä miehiä koskevat tasa-arvokysymykset ovat ja mitä niille pitäisi tehdä? Asiaa pohtiva työryhmä on julkaissut väliraporttinsa. Miestyöryhmän keskustelunavaukset koskevat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, vanhempainvapaita ja erotilanteita, kasvatusta ja koulutusta, työelämää,  syrjäytymistä ja vallitsevaa mieskuvaa. Tavoitteena on, että miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi. STM järjestää väliraportista kuulemistilaisuuden 4.3.2014.
STM: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä. Väliraportti


Suvauskoneesta apua sukupuolivaikutusten arviointiin

EU:n rakennerahasto-ohjelman kaudella 20142020  rahoitettavissa hankkeissa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla niissä mahdollisesti merkitystä. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää,  että kysymys sukupuolesta on otettu huomioon hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä ja on analysoitu mahdollisia eroja miesten ja naisten välillä. Tätä tarkoitusta varten Lapin Letka-hanke on tehnyt helppokäyttöisen Suvauskoneen.
Lapin Letka: Suvauskone, TEM: Suomen rakennerahasto-ohjelma


Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä

Eduskunnan lähetekeskustelussa oli 11.2.2014 hallituksen esitys seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamisesta. Esityksen mukaan teko, josta nyt rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, on jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus.  Törkeän raiskauksen alaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että alle 18-vuotiaaseen kohdistuva raiskaus on aina törkeä. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Eduskunta: Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä, Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista koskeva hanke Lakihankkeiden tietopaketit - LATI-palvelussa
 
 

Järjestöt: Naisten syrjinnän ehkäisy Suomessa puutteellista

Miten Suomi hoitaa kansainväliset velvoitteensa naisten syrjinnän poistamiseksi? Suomi on helmikuussa 2014 kuultavana YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat koonneet sopimusta valvovalle komitealle oman rinnakkaisraporttinsa. Se näkee puutteita muun muassa väkivallan ehkäisyssä, eri etnisten ryhmien naisten asemassa ja työelämän tasa-arvossa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry: Rinnakkaisraportti YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta Suomessa [PDF]


Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa. Ohjaajien, käsikirjoittajien ja tuottajien lisäksi elokuvien päähenkilöt ovat huomattavasti useammin miehiä kuin naisia. Näin on myös Suomessa,  kertoo Nordicomin raportti "Gender Balance in the Film Industry".  Raportti perustuu viidestä maasta kerättyihin tilastotietoihin. Nordicom on yhteispohjoismainen viestinnän ja median tietokeskus.
Nordicom: Gender Balance in the Film Industry [PDF]


Toimiiko tasa-arvolain valvonta?

Uusi raportti arvioi tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuutta ja uudistustarpeita. Se suosittaa esimerkiksi matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen kehittämistä ja   tasa-arvovaltuutetun kanneoikeutta. Outi Antilan ja Kevät Nousiaisen kirjottama selvitys taustoittaa myös, millaista syrjintää Suomessa on ja miten tasa-arvon edistämisvelvoitteet toimivat.
STM: Tiedote ja linkki verkkojulkaisuun ”Selvitys tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuudesta”
 

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille

Jos haluat vaikuttaa, mene sinne, missä on valtaa. Verkostoidu. Ota haasteet vastaan. Turpiin tulee – älä lannistu. Muun muassa näin neuvovat johtavassa asemassa olevat eri-ikäiset naiset uudessa Naisjärjestöjen Keskusliiton oppaassa. Mukana on monia tunnettuja nimiä politiikasta, järjestökentältä ja talouselämästä. Julkaisu tarjoaa myös taustatietoa naisten urakehityksestä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto:
Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia
Opas päättäviin asemiin haluaville naisille
 

Rahoitusta EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmasta

EU:lla on Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme) vuosille 2014–2020. Syrjinnän ja väkivallan torjunta ovat sen keskeisiä teemoja. Tasa-arvohankkeet ja aiemmin Daphne-ohjelmasta rahoitetut hankkeet sisältyvät ohjelmaan, josta rahoitetaan monipuolisesti muun muassa tutkimusta, koulutusta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ohjelman kokonaisbudjetti on 439 miljoonaa euroa. Ensimmäinen haku on avautumassa huhtikuussa.
New EU Programmes to strengthen justice and rights adopted
 


Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta voi toteuttaa arjessa lasten kanssa. Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke on tehnyt kysymysten muotoon muistilistan aiheesta. Käytännönläheiset neuvot on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, mutta ne sopivat moneen muuhunkin lasten kohtaamiseen.
Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
, Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke

Työ, talous ja tasa-arvo

Miten miehillä ja naisialle menee tilastojen perusteella? Tilastokeskuksen julkaisu "Työ, talous ja tasa-arvo" käsittelee sukupuolinäkökulmasta muun muassa koulutusta, työelämää,  perhevapaita ja niiden kustannuksia, toimeentuloa ja  ajankäyttöä. Julkaisussa on myös kansainvälistä vertailutietoa.
Lue lisää

 
 

”Älä oleta” auttaa opettajaa purkamaan normeja

Oletukset opiskelijan sukupuolen ilmaisusta, ihonväristä tai luokkataustasta vaikuttavat  kokemuksiin oppimisympäristön turvallisuudesta ja mahdollisuuksiinsa edetä opinnoissa. Tuore opas neuvoo, miten opetuksessa voidaan puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille. Materiaalin on tuottanut Normit nurin -hanke.
Normit nurin: Älä oleta [PDF]
 

Palkkaero pienemmäksi palkkausjärjestelmiä uudistamalla

Naiset ovat yliedustettuina matalapalkkaisissa osa-aikaisissa työsuhteissa, kertoo uusi palvelualojen palkkoja ja työehtosopimuksia käsittelevä tutkimus. Sen mukaan sukupuolten palkkaeron pienentämiseksi tulisi muun muassa palkkausjärjestelmiä uudistaa työn vaativuutta ja henkilökohtaista suoriutumista korostavaan suuntaan.
STM:
Palvelualojen palkkausjärjestelmissä uudistamistarpeita
STM: Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa -hankkeen loppuraportti

 
Translaki muuttuu: Kuka päättää sukupuolesta ja millä ehdoilla?

Translakia uudistetaan, mutta miten siinä tullaan määrittelemään sukupuolen vahvistamisen ehdot? Riittääkö ihmisen oma ilmoitus? Entä miten lääketieteen määrittelyvaltaan olisi suhtauduttava? Näitä kysymyksiä pohdittiin 20.11.2013 Amnestyn seminaarissa ”Itsemääräämisoikeus – sukupuolen juridinen vahvistaminen ihmisoikeusnäkökulmasta”.
Lue lisää

 

Miten etenee hallituksen tasa-arvo-ohjelma?

Mitä hallitus käytännössä tekee sukupuolten tasa-arvon eteen ja tekeekö se kaiken sen, mitä on tasa-arvo-ohjelmassaan luvannut? Tasa-arvo-ohjelman 20122015 väliraportti kertoo, että yli kaksikymmentä toimenpidettä on käynnistetty, ja niissä edetään hyvin. Runsaan parinkymmenen toimenpiteen toteutus on vielä alkuvaiheessa, ja lisätyötä tarvitaan.
STM: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012−2015. Väliraportti

 

White Ribbon – miehet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE aloitti White Ribbon -kampanjan perjantaina 29.11. White Ribbon on vuodesta 1991 lähtien toiminut miesten kansainvälinen liike, joka muistuttaa, että miesten naisiin ja tyttöihin kohdistama väkivalta on vakava ongelma ja että myös miehet voivat toimia väkivaltaa vastaan. Suomesta EIGEN:n kampanjan lähettiläänä toimii ulkoministeri Erkki Tuomioja.
EIGE: White Ribbon


Suomen Naistutkimuksen seurasta Sukupuolentutkimuksen seura

Suomen Naistutkimuksen seura - Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland muuttaa nimensä muotoon Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning r.y. Lyhenne SUNS säilyy ennallaan. Päätös nimenmuutoksesta tehtiin syyskokouksessa 29.11.2013. Naistutkimus-Kvinnoforskning-lehti saa myös uuden nimen Sukupuolentutkimus-Genusforskning. Muutosten myötä uudistettiin seuran verkkosivut ja lehden visuaalinen ilme.
Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning r.y.

Vaikuta pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön tulevaisuuteen

Mitä pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö voisi tulevaisuudessa olla? Pohjoismaiden tasa-arvoministerit tekevät yhteistyöohjelman vuosille 2015–2018. Sen pohjaksi kerätään nyt näkemyksiä eri maista. Yhteispohjoismaista tasa-arvotietoa välittävä NIKK on tehnyt aiheesta verkkokyselyn, johon voivat vastata niin organisaatiot kuin yksityishenkilötkin. Kysely on avoinna 7.1.2014 saakka.
NIKK: Give feedback on the upcoming Nordic cooperation on gender equality
NIKK: Hur ska nästa samarbetsprogram för jämställdhet se ut?
 

Keskusjärjestöt: Työ- ja perhe-elämän tasapainoa työpaikoille!

Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat yhteisen suosituksensa, jossa työpaikkoja kannustetaan edistämään työn ja perhe-elämän tasapainoa. Järjestöjen mukaan perhevapaiden ja -vastuiden nykyistä tasaisempi jakautuminen hyödyttäisi kaikkia. Työpaikoilla tulisi käydä läpi työn ja perheen  yhteensovittamista edistäviä käytäntöjä ja päättää kullekin työpaikalle parhaiten sopivista pelisäännöistä.
Tiedote suosituksista, Suositus työn ja perheen tasapainottamisen hyvistä käytännöistä

 

Työ ja sukupuoli Euroopassa: eriarvoisuus vähenee hitaasti

Uusi EU:n verkkoraportti ”Women, men and working conditions in Europe” vertailee naisten ja miesten työllisyyttä ja asemaa työelämässä Euroopan maissa monelta kantilta. Erot ovat yhä merkittäviä. Raportissa on käsitelty muun muassa sukupuolen mukaista työnjakoa, palkkaeroja, työoloja ja hyvinvointia. Tulokset perustuvat 44 000 työntekijän tietoihin 34 Euroopan maassa.
Eurofound: Women, men and working conditions in Europe


 

Sukupuolten tasa-arvo – päättymätön projekti

Onko sukupuolesta vouhkattu Suomessa jo tarpeeksi? Mitä uutta mieskysymys on tuonut tasa-arvokeskusteluun? Mitä on tasa-arvon oikeudellistuminen? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii dosentti Raija Julkunen tasa-arvon historiaa ja nykytilannetta luotaavassa puheenvuorossaan, jonka hän piti 31.10.2013 seminaarissa Valtavasta tuloksia ja vaikuttavuutta. Julkaisemme puheenvuoron kokonaisuudessaan.
Lue lisää
 
 

Tasa-arvon hyviä käytäntöjä Valtava-kehittämisohjelmasta

Työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelma edistää sukupuolten tasa-arvoa valtakunnallisesti. Uuteen julkaisuun on koottu Valtavan hankkeissa työstettyjä hyviä käytäntöjä. Ne auttavat tasa-arvokasvatuksen toteuttamisessa, naisten ja miesten houkuttelemisessa sukupuolelle epätyypillisille ammattialoille ja naisyrittäjyyden edistämisessä. Opas käsittelee myös moniperusteisen syrjinnän ehkäisyä ja tasa-arvosuunnittelua.
TEM: Tasa-arvon hyviä käytäntöjä Valtava-kehittämisohjelmasta [PDF]
 

STTK:n kysely:  palkkatasa-arvon  ei uskota toteutuvan

Toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö STTK  muistuttaa palkkatasa-arvosta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Tänä vuonna se oli 31.10. STTK:n kyselyn mukaan palkkatasa-arvon toteutumiseen ei juuri uskota. Naisten mielestä palkankorotuksia tulee kohdentaa naisvaltaisille aloille. Miehet kokivat perhevapaiden tasaisemman jakautumisen tehokkaaksi tavaksi edistää palkkatasa-arvoa.
STTK: Suomalaiset eivät usko palkkatasa-arvon toteutumiseen työelämässä
 

Suomalaisnaiset  pohjoismaisia sisariaan harvemmin osa-aikatyössä

Suomessa naiset tekevät vähemmän osa-aikatyötä kuin muissa Pohjoismaissa. Lisäksi vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien naisten osuus on Pohjoismaiden suurimpia. Tiedot ilmenevät Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen NIKK:n raportista ”Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries”.
NIKK: Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries
Norden.org: Osa-aikatyö ja talous – sukupuolten väliset erot Pohjoismaissa 
 

Väkivaltaan puututtava huolto- ja tapaamiskäytännöissä

Parisuhdeväkivalta ei aina lopu eroon, ja lapset voivat kärsiä näkemänsä ja kokemansa väkivallan seurauksista pitkään. Väkivalta tulisi huomioida lasten huoltoa ja tapaamisia järjestettäessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut oppaan "Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä". Opas on hyvä tietolähde kaikille väkivallasta ja huolto- ja tapaamiskäytännöistä kiinnostuneille.
Lue lisää
 
 

Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön

Kunta voi vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen kuntapalvelujen arjessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät kuitenkaan aina toteudu. Kuntaliitto on kehittänyt  kuntalaisia koskevaa tasa-arvosuunnittelua ja käytäntöjä, joilla tasa-arvon edistäminen saadaan osaksi palveluja. Niitä esitellään uudessa oppaassa. Hauskat kuvitukset ovat sarjakuvataiteilija Kaisa Lekan käsialaa.
Kuntaliitto: Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön
 

Miesten tärkeät työt – naisten pakolliset palvelut

Lapin Letka -hankkeessa on tutkittu sukupuolten välistä tasa-arvoa Lapissa. Hankkeessa tehdyt selvitykset ja tutkimukset valottavat sukupuolta alueellisesti, investointiavustusten myöntämisessä, yrittäjyydessä, työvoimapolitiikassa ja mediassa. Tutkimustulokset on nyt tiivistetty animaatioksi Miesten tärkeät työt – naisten pakolliset palvelut. Animaatio ja muut hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä.
Lapin letka -hanke,
Miesten tärkeät työt – naisten pakolliset palvelut -animaatio


Asevelvollisuus – syrjintää vai maanpuolustustahdon tae?

Vain miehiin kohdistuvan asevelvollisuuden tasa-arvo-ongelmia ei voi ohittaa, totesi Kari Uotila (vas.) seminaarissa Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo (5.9.2013). Jussi Niinistö (ps.) taas puolusti asevelvollisuutta korostaen sen tasa-arvoista luonnetta. Suomen Miestutkimuksen Seuran ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa perehdyttiin asevelvollisuuteen useasta näkökulmasta tutkija- ja poliitikkovoimin. Lue lisää
 

Tutkimustieto seksin oston kriminalisoinnin vaikutuksista Ruotsissa ristiriitaista

Katsaus "Seksin oston kriminalisoiva laki tutkimuksen valossa" kokoaa yhteen tietoa seksin oston täyskiellon vaikutuksista Ruotsissa. Siellä täyskieltoa on sovellettu ensimmäisenä maailmassa. Katsaus tarkastelee ostokiellon vaikutuksia asenteisiin, seksiä myyvien määrään, ostajien määrään, ihmiskauppaan ja seksiä myyvien asemaan.  Sen on koostanut VTM Niina Vuolajärvi Suomen Naistutkimuksen Seuran pyynnöstä.
Lue lisää
 

Puhutaan palkoista!

Puhutaan palkoista -kampanja (STM) kannustaa ottamaan palkat puheeksi työpaikoilla. Palkoista puhuminen kasvattaa tietoa siitä, miten palkka määräytyy ja miten oma työsuoritus siihen vaikuttaa. Näin sukupuoleen perustuvat palkkaerot olisi helpompi tunnistaa ja korjata. Kampanjan nettisivuilla on esimerkkejä naisten ja miesten palkoista eri ammateissa, toimintavinkkejä sekä ohjausta tiedon lähteille.
Kampanjan verkkosivut: Puhutaan palkoista, STM: Sitkeästi kohti palkkatasa-arvoa
 

Panostus sosiaaliturvaan yhteydessä sukupuolten tasa-arvoon EU-maissa

EU:n tasa-arvoindeksi kertoo, että panostus sosiaaliturvaan on yhteydessä sukupuolten tasa-arvoon eri maissa.  Mutta miten sukupuolten tasa-arvoa voidaan mitata ja verrata maittain? Mitä riskejä ja rajoituksia on tällaisessa vertailussa? Tilastokeskuksen Hanna Sutela arvioi haastattelussa uutta indeksiä. Hänen mukaansa sen pääasia ei ole maiden ranking-listaus vaan mahdollisuus puuttua tunnistettuihin epäkohtiin.
Lue lisää


Laki ei suojaa seksikaupan kohdetta

Seksikauppaa säätelevä lainsäädäntö on Suomessa vaikeaselkoinen eikä se suojaa ihmiskaupan ja parituksen kohteita riittävästi.  Tätä mieltä ovat professori Johanna Niemi ja oikeustieteen maisteri Jussi Aaltonen. He arvioivat vuodesta 2006 voimassa olleen seksin ostokieltoa koskevan rikoslain säännöksen toimivuutta. Tutkijat ja oikeusministeri esittävät seksin ostamisen kieltämistä kokonaan.
Oikeusministeriön tiedote
Seksikaupan kohteen hyväksikäyttö. Seksinostokiellon toimivuuden arviointi

EU:n tasa-arvoindeksi: Suomi kolmas

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE julkisti uuden sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin. Suomi sijoittui 27 jäsenmaan vertailussa kolmanneksi Ruotsin ja Tanskan jälkeen. Tasa-arvoindeksi jakautuu kuuteen osa-alueeseen: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys.
STM: Suomi on EU:n kolmanneksi tasa-arvoisin maa
EIGE: First Gender Equality Index Reveals - the EU is only halfway towards gender equality

 

Erolapsen huoltoon tarvitaan isien syrjintää laajempi näkökulma

Puhe isien heikosta asemasta hallitsee erolasten huollosta ja tapaamisoikeudesta käytävää keskustelua, kirjoittaa Tasa-arvotiedon keskus Minnan erikoissuunnittelija Teija Hautanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa.  Hautasen mukaan tarvitaan lisää tutkimustietoa eron jälkeisen vanhemmuuden  käytännöistä.  Tärkeää on myös kysyä, miten eri kulttuurien tai seksuaalivähemmistöjen isät ja äidit järjestävät lasten asiat eron jälkeen.
THL-blogi
 

Minna Canthin arkistoaineisto saatavilla Minnan salongissa

Minna Canth oli 1800-luvulla elänyt kirjailija, naisasianainen ja kauppias. Hänen elämäänsä ja tuotantoaan esittelevä Minnan salonki -verkkopalvelu on avautunut. Se sisältää Canthin arkistoaineistoa digitaalisessa muodossa. Esillä on alkuperäisiä käsikirjoituksia, kirjeitä, näytelmien pääkirjoja, asiakirjoja ja valokuvia. Pääosa digitoidusta aineistosta kuuluu Kuopion kaupunginkirjaston Minna Canth -kokoelmaan. Mukana on myös muista Suomen arkistoista ja museoista saatua materiaalia.
Minnan salonki

 

Ihmisoikeuskeskus myös sukupuolten tasa-arvon asialla

–  Ihmisoikeusajattelu nostaa sukupuolen samalle viivalla muiden kiellettyjen syrjintäperusteiden kanssa,  kertoo Kristiina Kouros ihmisoikeuskeskuksesta. Keskus aloitti toimintansa vuosi sitten, keväällä 2012. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat yksi tärkeä osa keskuksen toimintakenttää. Ihmisoikeuskeskus tukee suomalaista tasa-arvopolitiikkaa monissa sen tavoitteissa. Omalle agendalleen se on ottanut naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn.
Lue lisää


Mun kroppa. Mä päätän – kampanja nuorille seksuaalioikeuksista

Noin 15–17-vuotiaiden nuorten kokema seksuaalinen väkivalta on yleistä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa Mun kroppa. Mä päätän -kampanjan, joka suunnataan tämänikäisiin nuoriin ja jolla pyritään nostamaan heidän tietoisuuttaan seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.
Tiedote ja kampanjan taustamateriaalit
Mun kroppa. Mä päätän -verkkosivusto


 

Hyvinvointikysely lesbo-, homo-, bi- ja transnuorille

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä tehdään ensimmäistä kertaa laaja kotimainen kyselytutkimus. Valtakunnallisella kyselyllä tuotetaan tietoa siitä, miten Suomessa asuvat lesbo-, homo-, bi- ja transnuoret kokevat hyvinvointinsa.  Tutkimuksen toteuttavat Nuorisotutkimusseura ja Seta. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, terveydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyyn voi vastata 30.6. asti. Lisätietoja ja kysely verkossa: Seta ry, Nuorisotutkimusseura
 

Mitä tehdä antifeministiselle ja äärioikeistolaiselle uhalle?

Antifeminismi liittyy rasismiin, islamofobiaan ja radikaaliin islamiin. Näin toteaa norjalainen Are Saastad, joka on koostanut aiheesta Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaiseman raportin. Siinä on kymmenen toimintaehdotusta, joilla voi torjua äärioikeistolaiseen ja antifeministiseen liikehdintään kytkeytyvää väkivaltaa ja häirintää. Verkkoraportti on pääosin norjankielinen, mutta ehdotukset ovat myös englanniksi.
Norden.org: Kymmenen ehdotusta antifeminismin ja äärioikeistolaisuuden torjumiseksi
Raportti: Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreextremisme [PDF]
 

Kuntien päättäjille opas tasa-arvosta

Naisten ja miesten tasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa, muistuttaa Kuntaliiton tuore päättäjille suunnattu tasa-arvon käsikirja. Se auttaa ottamaan huomioon päätösten tasa-arvovaikutukset.
Kuntaliitto:
Naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu kuntademokratiaan (lehdistötiedote 8.3.2013)
Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle
 

Sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella kiinni ennakkoluuloihin

Mitä on sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus? Se on eräänlaista salapoliisityötä, joka osoittaa, kuinka aikuisten piilo-oletukset sukupuolesta vaikuttavat konkreettisesti lasten parissa työskenneltäessä, vastaavat Milla Paumo ja Reija Katainen hankkeesta Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa. Myös tunnekasvatuksella on vahva yhteys stereotyyppisten sukupuoliroolien purkamiseen, he toteavat Kasvun Kumppanit -verkkosivuston artikkelissaan.
Kasvun Kumppanit (THL): Sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella kiinni ennakkoluuloihin
 

Naiserityiselle otteelle tarvetta päihde- ja auttamistyössä

Naisten päihdeongelmat, väkivaltakokemukset ja vankeustuomiot ovat aiheita, joihin liittyy vahvasti latautuneita stereotypioita, toteavat uuden Varjoja naiseudessa -kirjan tekijät. He haluavat tehdä näkyväksi naisten elämään liittyviä riskejä ja varjopuolia pohjaten tarkastelunsa naisten omiin kokemuksiin. Tavoitteena on vähentää ongelmallisissa elämäntilanteissa elävien naisten leimaamista ja negatiivista kohtelua.
Lue lisää
 
 

Blogeja sukupuolesta, tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta

Sukupuolesta, tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta keskustellaan vilkkaasti ja värikkäästi internetissä. Näkökulmia ja painotuksia on joka lähtöön. Olemme koonneet esimerkkejä blogeista, joissa näitä teemoja käsitellään usein yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Blogien taustalla on niin järjestötoimintaa kuin asiantuntija- ja yksityisajatteluakin.
Lue lisää
 

Tasa-arvotiedon keskus Minna siirtyi THL:een

Vuoden 2013 alusta Minna siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL). Minna Canthin mukaan nimetty keskus on valtakunnallinen yksikkö, joka on ollut sijoitettuna Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteyteen.  Lisätietoja: STM:n lehdistötiedote
 
 

[Etusivuarkisto 2012]  [Etusivuarkisto 2011]   [Etusivuarkisto 2009-2010]

Tulosta
Web sisällön esitys

Minnan lukuvinkkejä 

Pirjo Markkola ym. (2014)(toim.)
Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia

 

 

Johanna Korhonen & Jeanette  Östman (2014)(toim.)
Kaikella rakkaudella
  Sari Irni ym. (2014)
Muokattu elämä. Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus
Vastapaino

 

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (2014)
Isän kokemus
Gaudeamus

 

Jari Hautamäki (2014)
Mikä minuun meni? Tositarinoita suomalaisesta perheväkivallasta
Gummerus

 
  Lisää lukuvinkkejä

Web sisällön esitys

ST-lista

Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista
Liity listalle ja saat tiedotukset sähköpostiisi, ks. listan ohjeet