Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Ajankohtaista

Web sisällön esitys

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman loppuraportti julkaistu

Useimmissa hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä on edetty tällä kaudella hyvin ja myös uusia avauksia on tehty muun muassa miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suhteen. Työelämän ja väkivallan kysymyksissä tasa-arvo-ongelmat jatkuvat sitkeinä. Pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanojen suhteen edetään elinkeinoelämän omin toimin ja mahdollista lainsäädäntötarvetta arvioidaan vuosina 2017−2018.
STM: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012−2015. Loppuraportti

 

Miestyöryhmän loppuraportti tekee tilaa mieskysymyksille

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtinut työryhmä on julkaissut loppuraporttinsa. Raportti nostaa esille ongelmia, joita miehet suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaavat. Se esittelee myös kahdeksan ehdotusta toimenpiteiksi, jotka koskevat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, vanhempainvapaita ja erotilanteita, varhaiskasvatusta ja koulutusta, työelämää ja syrjäytymistä sekä vallitsevaa mieskuvaa.
Lue lisää 
 

 

TANE:n hallitusohjelmatavoitteet julkaistu

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) mukaan tulevan hallituksen tulee laatia konkreettinen tasa-arvo-ohjelma ja varmistaa tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Tasa-arvo-ohjelmalle tulee myös asettaa tavoitteiden toteutumista valvova seurantaryhmä. Neuvottelukunta kiinnittää tavoitteissaan huomiota myös tasa-arvoiseen kasvatukseen, vanhemmuuteen ja työelämään sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.
TANE:n hallitusohjelmatavoitteet
 

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelu uudistuu

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelua uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on luoda vieläkin selkeämpi ja käyttäjälähtöisempi tasa-arvotiedon sivusto, joka palvelee entistä laajempaa käyttäjäkuntaa. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjiltä pyydettiin palautetta verkkopalvelun nykytilasta ja uudistamistarpeista kyselyllä, johon tuli yhteensä liki 80 vastausta. Uudistusta jatketaan vastausten pohjalta. Kiitokset kaikille osallistuneille!

 

Elämäntilanteet vaikuttavat naisten ja miesten köyhyysriskiin eri tavoin

Perherakenteisiin ja työmarkkinoihin liittyvillä tekijöillä on tärkeä merkitys ihmisten elinoloille. Esimerkiksi lapsen saaminen ja lasten lukumäärän kasvu heikentävät perheiden tulotasoa. Toisaalta parisuhteessa eläminen ehkäisee taloudellisia kriisejä. Avioero alentaa lapsiperheissä naisten tulotasoa miesten tulotasoa enemmän. Yksineläjistä miehet ovat naisia useammin köyhyysriskin uhan alla. Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastelee Kelan tutkimusosaston julkaisema Eurooppalaiset elinolot -teos. 
Lue lisää 

 

Osallistu Eurooppa 2020 -strategian arviointiin

Parhaillaan on käynnissä julkinen kuuleminen EU:n kymmenvuotisesta Eurooppa 2020 -kasvustrategiasta. Vastausten perusteella komissio arvioi strategian tähänastista toimeenpanoa sekä uudelleenarvioi ja kehittää strategiaa. Tähän mennessä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat olleet vain niukasti esillä strategian toimeenpanossa. Kuulemiseen voi osallistua lokakuun loppuun saakka.
EU: Julkinen kuuleminen Eurooppa 2020 -strategiasta 
Kaikki käynnissä olevat EU:n julkiset kuulemiset

 

Tasa-arvon toteutumista pörssiyhtiöissä arvioidaan kesällä 2014

Tasa-arvoasioista vastaava peruspalveluministeri Susanna Huovinen totesi Johtamisen huippua -seminaarissa Helsingissä 10.6.2014 tasa-arvon edistämisen olevan osa yritysten yhteiskuntavastuuta. Keinoja tasa-arvon edistämiseen ovat muun muassa johdon rekrytointikäytäntöjen ja -prosessien läpinäkyväksi tekeminen, avoimuuden lisääminen, urasuunnittelu ja mentorointi. Pörssiyhtiöiden hallitusten osalta tasa-arvon toteutumista arvioidaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti kesällä 2014.
 
 

Naisten asemaa konflikteissa vahvistettava

Suomi on vahvasti sitoutunut YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin työhön ja on tällä hetkellä järjestön kolmanneksi suurin rahoittaja. Säätytalolla järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin naisten asemasta konflikteissa. UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka korosti, että naisia ei tule nähdä vain konfliktien uhreina, vaan aktiivisina toimijoina rauhanrakentamistyössä. Presidentti Tarja Halonen muistutti, että konfliktien aikaisella seksuaalisella väkivallalla on pitkäkestoiset seuraukset yksilöihin ja yhteiskuntiin. UM: UN Womenin pääjohtaja: Naisille valta joka heille kuuluu
 

Monella rintamalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koordinoinut Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmaa vuodesta 2010. Yli neljä viidesosaa ohjelman toimenpiteistä on jo toteutettu, käynnissä tai suunnitteilla. Haastavimmaksi tavoitteeksi on osoittautunut väkivallan uhrien tukipalvelujen kehittäminen. Ongelmana on rahallisten resurssien vähäisyys ja poliittisen päätöksenteon hitaus.
Lue lisää 

 

Kiintiöitä ja kampanjoita – sukupuolten tasa-arvo liikuntapolitiikassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 22.5.2014 selvityksen Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen liikuntapolitiikassa. Selvityksen tarkoituksena oli koota liikunnan tasa-arvotyön hyviä käytäntöjä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä selvittää, miten tasa-arvotyön kehittämistä voisi jatkaa tai suunnata uudelleen. Parhaiten naisten osuuden kasvattaminen urheiluasioista päättävissä elimissä on onnistunut sukupuolikiintiöiden avulla.
Lue lisää 

 

Tasa-arvotiedon keskus Minnalle uusi kehittämispäällikkö

Tasa-arvotiedon keskus Minnan uutena kehittämispäällikkönä on 12.5.2014 aloittanut helsinkiläinen filosofian tohtori Minna Kelhä. Kelhä on väitellyt äitiyden yhteiskunnallisista ehdoista sekä toiminut viimeiset kolme vuotta tasa-arvoasioista vastaavan ministerin erityisavustajana.  Uudessa tehtävässään hän aikoo muun muassa lisätä tietopalvelun tunnettuutta sekä kehittää Minna.fi-verkkopalvelua yhdessä sidosryhmien kanssa. 
Lue lisää 

 

TANE:lta tietoa EU:sta ja sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. EU vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti myös Suomen tasa-arvolainsäädäntöön ja -politiikkaan. Unionin ja tasa-arvopolitiikan yhtymäkohtia ei tunneta kovinkaan hyvin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE haluaa tehdä tunnetuksi EU:n toimintaa tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä ja julkaisee taustatietoa aiheesta.
TANE: Euroopan unioni ja sukupuolten tasa-arvo

 
 

Tasa-arvo unohtuu EU:n talouspolitiikassa

– Onko eurolla sukupuolta?, kysyttiin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Nytkis ry:n järjestämässä seminaarissa 7.5.2014. Puheenvuoroissa ja EU-ehdokkaiden vaalipaneelissa vastattiin painokkaasti, että EU:n talouspolitiikka vaikuttaa tasa-arvo- ja ihmisoikeustilanteeseen Euroopassa.  Päätöksentekoa vaivaa silti usein sukupuolisokeus, ja päätösten sukupuolivaikutukset jäävät arvioimatta.
Lue lisää

 

Ei meidän koulussa? Puutu seksuaaliseen häirintään

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä.  Siihen puututaan kuitenkin harvoin. Tasa-arvovaltuutettu on käynnistänyt kampanjan ”Ei meidän koulussa” seksuaalista häirintää vastaan.  Tavoitteena on vahvistaa kouluissa toimintakulttuuria, jossa häirintä otetaan vakavasti, eikä sitä sallita. Kampanja on osa hanketta, jolla sitoutetaan kouluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja systemaattiseen häirintään puuttumiseen.
Tasa-arvovaltuutetun kampanjatiedote

 

Sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto 10 vuotta

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma juhlisti huhtikuussa 2014 kymmentä  vuottaan. Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta myönsi sille Maikki Friberg -palkinnon korostaen verkoston roolia sukupuolentutkimuksen opetuksen pedagogisena edelläkävijänä. Hilma on kahdeksan yliopiston yhteistyöverkosto, joka on toimintavuosiensa aikana muun muassa järjestänyt yli 40 verkkokurssia opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille.
Lue lisää

 

Miten puuttua asiakkaan kokemaan lähisuhdeväkivaltaan?

Lähisuhdeväkivallan uhrin avun saamiseen vaikuttaa usein se, ottaako sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen asian puheeksi. Väkivallan kartoittaminen on erityisen tärkeää päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Niiden asiakkaat kärsivät muuta väestöä useammin lähisuhdeväkivallasta. Uudessa oppaassa ”Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö” on välineitä asiakastyöhön ja tietoa päihde- ja mielenterveysongelmien ja väkivallan yhteydestä.
THL: Lähisuhdeväkivallasta on osattava ja uskallettava kysyä kaikilta asiakkailta
 

 

Tasa-arvoa varhaiskasvatukseen uuden koulutussivuston avulla

Mitä tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on? Miten sitä voi toteuttaa arjessa lasten kanssa? Uusi koulutussivusto vastaa näihin kysymyksiin. Se on syntynyt osana OKM:n rahoittamaa Naisasialiitto Unionin hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012 –2014).
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -sivusto
 

 

Tilastotietoa Suomeen muuttaneista naisista ja miehistä

Tilastokeskuksen julkaisu "Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen” kertoo, että tulojen näkökulmasta vieraskieliset naiset ovat heikoimmassa asemassa. Julkaisu on tilastollinen perusselvitys, joka kokoaa yhteen keskeisiä, sukupuolen mukaisia tietoja ja tilastoja maahan muuttaneista, heidän työmarkkina-asemastaan, koulutuksestaan sekä poliittisesta osallistumisestaan.
Tilastokeskus: Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen
 

 

Työpaikkaväkivaltaa voidaan vähentää

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt Suomessa 1980-luvun jälkeen. Varsinkin terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviin naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, ja naiset kohtaavat työssään väkivaltaa lähes kaksi kertaa miehiä yleisemmin. Väkivaltaa lisääviä piirteitä ovat yksintyöskentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan sekä asiakkaan etuuksien käsittely. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen siitä, miten työpaikkaväkivaltaa voitaisiin ehkäistä nykyistä paremmin.
STM: Tiedote 3.4.2014, Väkivallan uhka työelämässä -raportti
 

 

Millaista tasa-arvoa miehille ja pojille?

Miesten ja poikien tasa-arvoa pohtinut työryhmä julkaisi väliraportin, josta järjestettiin kuulemistilaisuus 4.3.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin tasa-arvolain niin sanotun tarkoituspykälän muuttamisesta, isyydestä, perhepolitiikasta ja miesten moninaisuudesta. Väliraporttia moitittiin muun muassa etnisen syrjinnän unohtamisesta. Miestyöryhmän koostumustakin kritisoitiin.
Lue lisää


Rahoitusta haettavana pohjoismaiseen tasa-arvoyhteistyöhön

Pohjoismaisten tasa-arvoministereiden yhteistyöohjelma tarjoaa rahoitusta maita yhdistävään tasa-arvotyöhön. Rahoitusta voi saada niin konferenssien ja kokousten järjestämiseen kuin myös tutkimushankkeisiin ja käytännön projekteihinkin. Rahoitettavassa toiminnassa on aina oltava mukana vähintään kolme maata. Hakuaika loppuu 24.4.2014.
NIKK: Apply for funding for gender equality co-operation, Sök medel för jämställdhetssamarbete i Norden!
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2014

Naispalkansaajista oli vuonna 2012 määräaikaisessa työsuhteessa 18 prosenttia ja osa-aikaisessa työsuhteessa 20 prosenttia. Miespalkansaajista määräaikaisia oli 13 prosenttia ja osa-aikaisia 9 prosenttia. Nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 –julkaisusta, johon  on koottu tilastoja muun muassa perheestä, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ajankäytöstä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.
Tilastokeskus: Naiset ja miehet Suomessa 2014
 
 

Euroopan komissiolta suositukset palkkauksen läpiväkyvyydestä

Euroopan komissio on antanut suositukset palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tarkoituksena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa. Palkkasummien ja palkanmuodostuksen avoimuus on tärkeää, koska ilman sitä organisaatioiden palkkarakenteeseen mahdollisesti sisältyvä eriarvoinen kohtelu ei tule ilmi. "Yrityksillä ei pitäisi olla mitään salattavaa, jos ne todella noudattavat samasta työstä maksettavan saman palkan periaatetta”, toteaa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.
Euroopan komissio: Lehdistötiedote suomeksi, suositukset englanniksi [PDF]


Suomi naisille yksi EU:n väkivaltaisimpia maita

Euroopan unionin perusoikeusviraston (European Fundamental Rights Agency, FRA) uusi tutkimus selvittää naisiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön yleisyyttä EU-maissa. Suomi on yksi niistä kolmesta maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein (30 %).
FRA: Survey on gender-based violence against women
Ihmisoikeuskeskus: Naisiin kohdistuva väkivalta laajamittaista
 
 

 

YK: Suomen kiellettävä lähisuhdeväkivallan sovittelu

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea  arvioi Suomen määräaikaisraportin, ja antoi 28.2.2014 päätelmänsä siitä. Kiitostakin tuli, mutta paljon Suomi sai myös suosituksia tilanteen parantamiseksi. Komitea muun muassa esitti riittäviä taloudellisia rerursseja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevalle toimintaohjelmalle. Se myös kehotti Suomea kieltämään lähisuhdeväkivallan sovittelun.
UM: Suomelle loppupäätelmät YK:n komitealta naisten oikeuksien toteutumisesta
 

Nostetaan taas kissa pöydälle ja puhutaan palkoista!

Sosiaali- ja terveysministeriön kampanjassa kehotetaan puhumaan työpaikoilla avoimesti palkoista. Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa naisille ja miehille samaa palkkaa. Palkoista suoraan puhuminen kasvattaa tietoa niiden määräytymisestä ja palkkasummaan vaikuttavista tekijöistä. Puhutaan palkoista -kampanja käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 ja nyt se pyörähti käyntiin 3.3. ja jatkuu 17.3.2014 asti.
STM: Puhutaan palkoista  -kampanjan verkkosivut, tiedote kampanjasta
 
  

 

Työryhmä virittää keskustelua miesten tasa-arvosta

Mitä miehiä koskevat tasa-arvokysymykset ovat ja mitä niille pitäisi tehdä? Asiaa pohtiva työryhmä on julkaissut väliraporttinsa. Miestyöryhmän keskustelunavaukset koskevat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, vanhempainvapaita ja erotilanteita, kasvatusta ja koulutusta, työelämää,  syrjäytymistä ja vallitsevaa mieskuvaa. Tavoitteena on, että miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi. STM järjestää väliraportista kuulemistilaisuuden 4.3.2014.
STM: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä. Väliraportti


Suvauskoneesta apua sukupuolivaikutusten arviointiin

EU:n rakennerahasto-ohjelman kaudella 20142020  rahoitettavissa hankkeissa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla niissä mahdollisesti merkitystä. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää,  että kysymys sukupuolesta on otettu huomioon hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä ja on analysoitu mahdollisia eroja miesten ja naisten välillä. Tätä tarkoitusta varten Lapin Letka-hanke on tehnyt helppokäyttöisen Suvauskoneen.
Lapin Letka: Suvauskone, TEM: Suomen rakennerahasto-ohjelma


Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä

Eduskunnan lähetekeskustelussa oli 11.2.2014 hallituksen esitys seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamisesta. Esityksen mukaan teko, josta nyt rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, on jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus.  Törkeän raiskauksen alaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että alle 18-vuotiaaseen kohdistuva raiskaus on aina törkeä. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Eduskunta: Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä, Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista koskeva hanke Lakihankkeiden tietopaketit - LATI-palvelussa
 
 

Järjestöt: Naisten syrjinnän ehkäisy Suomessa puutteellista

Miten Suomi hoitaa kansainväliset velvoitteensa naisten syrjinnän poistamiseksi? Suomi on helmikuussa 2014 kuultavana YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat koonneet sopimusta valvovalle komitealle oman rinnakkaisraporttinsa. Se näkee puutteita muun muassa väkivallan ehkäisyssä, eri etnisten ryhmien naisten asemassa ja työelämän tasa-arvossa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry: Rinnakkaisraportti YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta Suomessa [PDF]


Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa. Ohjaajien, käsikirjoittajien ja tuottajien lisäksi elokuvien päähenkilöt ovat huomattavasti useammin miehiä kuin naisia. Näin on myös Suomessa,  kertoo Nordicomin raportti "Gender Balance in the Film Industry".  Raportti perustuu viidestä maasta kerättyihin tilastotietoihin. Nordicom on yhteispohjoismainen viestinnän ja median tietokeskus.
Nordicom: Gender Balance in the Film Industry [PDF]


Toimiiko tasa-arvolain valvonta?

Uusi raportti arvioi tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuutta ja uudistustarpeita. Se suosittaa esimerkiksi matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen kehittämistä ja   tasa-arvovaltuutetun kanneoikeutta. Outi Antilan ja Kevät Nousiaisen kirjottama selvitys taustoittaa myös, millaista syrjintää Suomessa on ja miten tasa-arvon edistämisvelvoitteet toimivat.
STM: Tiedote ja linkki verkkojulkaisuun ”Selvitys tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuudesta”
 

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille

Jos haluat vaikuttaa, mene sinne, missä on valtaa. Verkostoidu. Ota haasteet vastaan. Turpiin tulee – älä lannistu. Muun muassa näin neuvovat johtavassa asemassa olevat eri-ikäiset naiset uudessa Naisjärjestöjen Keskusliiton oppaassa. Mukana on monia tunnettuja nimiä politiikasta, järjestökentältä ja talouselämästä. Julkaisu tarjoaa myös taustatietoa naisten urakehityksestä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto:
Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia
Opas päättäviin asemiin haluaville naisille
 

Rahoitusta EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmasta

EU:lla on Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme) vuosille 2014–2020. Syrjinnän ja väkivallan torjunta ovat sen keskeisiä teemoja. Tasa-arvohankkeet ja aiemmin Daphne-ohjelmasta rahoitetut hankkeet sisältyvät ohjelmaan, josta rahoitetaan monipuolisesti muun muassa tutkimusta, koulutusta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ohjelman kokonaisbudjetti on 439 miljoonaa euroa. Ensimmäinen haku on avautumassa huhtikuussa.
New EU Programmes to strengthen justice and rights adopted
 


Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta voi toteuttaa arjessa lasten kanssa. Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke on tehnyt kysymysten muotoon muistilistan aiheesta. Käytännönläheiset neuvot on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, mutta ne sopivat moneen muuhunkin lasten kohtaamiseen.
Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
, Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke

 

 
 

[Etusivuarkisto 2013] [Etusivuarkisto 2012]  [Etusivuarkisto 2011]   [Etusivuarkisto 2009-2010]

Tulosta
Web sisällön esitys
Web sisällön esitys

Medialinkit

Miehet pitävät valtaa EU:ssa – vain Suomen hallituksessa naisenemmistö HS - 30.1.2015

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jäävät koulussa näkymättömiksi Lapin Kansa - 29.1.2015

"Koulun oppimateriaalissa homous liittyy vain seksiin" Aamulehti - 29.1.2015

Entä, jos oma sukupuoli ei tunnukaan omalta? MTV3 - 29.1.2015

Sateenkaarinuoret kertovat syrjinnästä, läheisten tuesta sekä tavallisista tulevaisuuden toiveista Nuorisotutkimusseura - 29.1.2015

Tasa-arvo-ohjelma koskee myös miehiä Taloussanomat - 29.1.2015

Analyysi: Säästöjä turha odottaa, tasa-arvovaikutus kiistanalainen Suomenmaa - 29.1.2015

"Homoja on olemassa, mutta ei tässä luokassa" YLE - 29.1.2015

Näkökulma: Latteäidit kuriin YLE - 29.1.2015

Sipilä: Lasten kokopäivähoito sosiaalisista syistä pitää taata YLE - 28.1.2015

Asiantuntija: Vaatii suurta rohkeutta määrittää sukupuolensa avoimesti MTV - 28.1.2015

Translakiuudistus näyttää jäävän pöydälle Maailma.net - 28.1.2015

Tasa-arvosta valittaminen on monipuolistunut Kauppalehti - 28.1.2015

Saudi-Arabia haluaa järjestää olympialaiset vain miehille – Bahrain hoitaisi naiset HS - 28.1.2015

Isän kotiinjäänti ei aina laskekaan perheen tuloja merkittävästi Akava - 28.1.2015

Muistilista työnantajille uudesta yhdenvertaisuuslaista EK - 28.1.2015

Yrittäjän lapsi ei sairasta firman piikkiin Yrittäjänaiset - 28.1.2015

Filatov: Turvakotien lisäraha tulee todella tarpeeseen SDP - 27.1.2015

Pääkirjoitus: Naisten työelämä ei parane käskemällä IL - 28.1.2015

Lihava riita 5 000 lapsen hoidosta Kansan Tahto - 27.1.2015

Sateenkaariperheet saavat useimmiten hyvää palvelua – syrjintää kuitenkin pelätään YLE - 27.1.2015

SDP aikoo torpata koko riidanalaisen perhepaketin MTV - 27.1.2015

Lastenkirjojen perhe muuttuu – siivoava kotiäiti pysyy tarjolla uusintapainosten ansiosta YLE - 27.1.2015

Mainonnan eettisen neuvoston vuosi 2014 poiki neljä huomautusta Kauppakamari - 27.1.2015

Palkkaero-kampanja ei syrji miehiä Markkinointi & Mainonta - 27.1.2015

Viisi vinkkiä syrjinnän selvittelyyn Palkkatyöläinen - 27.1.2015

Tasa-arvoa työpaikoille Akava - 27.1.2015

Anne-Mari Virolainen: Lähisuhdeväkivallan torjumiseen panostusta Kokoomus - 27.1.2015

Mielipide: Miksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähätellään? Aamuset - 27.1.2015

Täydellinen itsemääräämisoikeus – vain sinä voit määrittää oman sukupuoli-identiteettisi MTV - 27.1.2015

Uusi laki uhkaa turvakotien työtä – väkivallan kierrettä ei akuutilla avulla katkaista YLE - 27.1.2015

Hyvä nainen, vielä parempi mies Suomenmaa - 27.1.2015

"Kylmä fakta on, että hallitustehtäviin sopivia naisia on vaikeampi löytää kuin miehiä" Verkkouutiset - 26.1.2015

Annika Saarikko: Hallituksen peräännyttävä kotihoidontuen muutoksista Keskusta - 26.1.2015

Kannanotto: Terveydenhuollon tasa-arvo-ongelmat Miesten tasa-arvo ry - 26.1.2015

Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille STM - 26.1.2015

Taidot eivät ole sukupuolisidonnaisia Aamuposti - 26.1.2015

Murretaan yhdessä sukupuolistereotypiat TS - 24.1.2015

Pätkätyöntekijöille perustettava vuosilomapankki Vasemmisto - 24.1.2015

Pääkirjoitus: Unohdetaan subjektiivinen oikeus Ilkka - 24.1.2015

Palomiehinä työskentelee vain kuusi naista – viimeisin valmistui tasan vuosikymmen sitten HS - 24.1.2015

Hallitus aikoo rajata perheiden päivähoito-oikeutta 25 tuntiin HS - 23.1.2015

Helsingin liikennesuunnittelu siirtyy pian ensimmäistä kertaa naisen käsiin HS - 22.1.2015

Puheenaihe: Mahdollisuudet tasa-arvoisiksi Aamulehti - 21.1.2015

Lastentarhanopettajat: Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen vahingollista lapselle Verkkouutiset - 22.1.2015

TTIP- ja CETA-sopimukset uhka naisten oikeuksille Vasemmistonaiset - 22.1.2015

Akava: Naisjohtajan euro ei ole 95 vaan 85 senttiä HS - 22.1.2015

Nais- ja miesjohtajan välinen palkkaero kaventuu: Naisjohtajan euro 95 senttiä Kauppakamari - 22.1.2015

Lapsiasiavaltuutetun vuositeemana ”Eriarvoistuva koulu?” - joka kahdeksas poika ei osaa lukea Lapsiasiavaltuutettu - 22.1.2015

Antakaa pojille ruokaa! Maailman Kuvalehti - 21.1.2015

Räsänen: Kd ei hyväksy kotihoidontuen jakamista isän ja äidin kesken HS - 21.1.2015

Hallitus sopi kiistan päivähoidosta HS - 21.1.2105

"Kiusallista arvuutella kumpi" - kirjanpitoa äänestäjien sukupuolesta esitetään kiellettäväksi Verkkouutiset - 20.1.2015

Puoluejohtajat pohtimaan päivähoito-oikeuden rajoittamislinjauksia YLE - 20.1.2015

Liikuntatieteilijä: "Tyttöjen ja poikien ryhmät rajoittavat liikuntaa" Meidän Perhe - 20.1.2015

Mielipide: Laki todeksi työpaikoilla Savon Sanomat - 20.1.2015

Keskustanaiset kannustavat naisia poliittisiin johtotehtäviin YLE - 19.1.2015

Konkarit rynnivät vaalien ehdokaslistoille HS - 18.1.2015

Tukholmassa vaaditaan lumen auraamista sukupuolineutraalisti – Helsinki ei halua selvittää asiaa HS - 17.1.2015

Sukupuolineutraali lastenkirja sateenkaariperheestä palkittiin Vantaan Sanomat - 17.1.2014

Johtajanaiselle Suomi on takapajula Kauppalehti - 16.1.2015

Väestöliiton lääkäri: Jopa puolet laitosnuorista kohtaa seksuaalista väkivaltaa YLE - 16.1.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntapuolueille NJKL - 15.1.2015

Turvakodin suoja on nyt lakisääteinen oikeus Kansan Tahto - 15.1.2015

Ruotsalaisessa tyttöelokuvassa tyttö edustaa yhteiskunnallista muutosta Turun yliopisto - 15.1.2015

Valtioneuvoston tavoite naisten 40 prosentin hallitusosuudesta epärealistinen Kauppakamari - 15.1.2015

Miesten erokoulu auttaa miestä selviytymään erosta Väestöliitto - 14.1.2015

Tasa-arvo-ohjelman loppuraportti hallituksen iltakoulussa VNK - 14.1.2015

Kolumni: Kuka nostaa naista? Metro - 14.1.2015

Uusi puhelinpäivystys kurottaa kohti väkivaltatyön katvealueita Naisten Linja - 13.1.2015

Lenita Toivakka: Säilyyhän tasa-arvo Suomen kehityspolitiikan ytimessä? Verkkouutiset - 13.1.2015

Verkkosivu tarjoaa apua lapsiin seksuaalista vetoa tunteville HS - 13.1.2015

Työläisperheet kouluttivat tyttöjään, koska se kannatti STT - 13.1.2015

Taustalla lasten oikeudet ja isien asema: Uusi isyyslaki vähentää äidin valtaa ESS - 11.1.2015

Katainen Rädylle: Aikooko kokoomus lakkauttaa kotihoidontuen? Suomenmaa - 8.1.2015

Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 - avoparit voivat tunnustaa isyyden jo neuvolassa OM  - 8.1.2015

Paloniemi: Keskusta voi perua kotihoidon tuen leikkauksen Suomenmaa - 7.1.2015

Kolumni: Lapsi sairaana – kuka hoitaa? HS - 7.1.2015

Laura Räty: Vanhempainvapaajärjestelmä remonttiin ensi vaalikaudella Uusi Suomi - 7.1.2014

Mielipide: Tasa-arvoinen äiti on valtion etu KSML - 6.1.2015

Mies on harvinaisuus turvakodissa – Lahdessa paikat täynnä YLE - 5.1.2015

Kansanedustajaksi ehdolla yhä enemmän naisia TS - 5.1.2015

Miksi naiset tienaavat yhä vähemmän kuin miehet? HS - 3.1.2015

Miesten ja naisten palkkaero kaventuu hitaasti Pohjalainen - 3.1.2015

Pääkirjoitus: Palkka ei riipu sukupuolesta Hämeen Sanomat - 2.1.2015

 

Lisää medialinkkejä 

Web sisällön esitys

Minnan lukuvinkkejä


Tuija Saresma & Saara Jäntti (2014)
Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
Jyväskylän yliopisto


 
Minna Maijala (2014)
Hellä, herkkä, hehkuvainen. Minna Canth
Otava

 

Pirjo Markkola ym. (2014)(toim.)
Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia

 

 

Johanna Korhonen & Jeanette  Östman (2014)(toim.)
Kaikella rakkaudella
  Sari Irni ym. (2014)
Muokattu elämä. Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus
Vastapaino

 

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (2014)
Isän kokemus
Gaudeamus

 

Jari Hautamäki (2014)
Mikä minuun meni? Tositarinoita suomalaisesta perheväkivallasta
Gummerus

 
  Lisää lukuvinkkejä

Web sisällön esitys

ST-lista

Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista
Liity listalle ja saat tiedotukset sähköpostiisi, ks. listan ohjeet