Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Ajankohtaista

Web sisällön esitys

Sukupuolten tasa-arvo esillä eduskuntavaaleissa

Tasa-arvotiedon keskus Minna seuraa tulevien eduskuntavaalien tasa-arvotavoitteita ja ehdokasasettelua. Sivuilla julkaistaan muun muassa puolueiden vaaliohjelmat ja tasa-arvolinjaukset, eri tasa-arvotoimijoiden hallitusohjelmatavoitteita sekä yleistä tietoa vaaleista ja äänestämisestä. Uudistunut sivusto julkaistaan Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2015.
Lue lisää 
THL:n blogi: Tasa-arvoon on vielä matkaa eduskuntavaaleissa
 

Sukupuolinäkökulmaa päätöksenteon ytimiin

Sosiaali- ja terveysministeriön helmikuun alussa järjestämässä tasa-arvoseminaarissa keskusteltiin muun muassa hoivasta, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ruotsin Feministiskt Initiativ -puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman painotti, että feminismiä tarvitaan työkaluna vallitsevien valtasuhteiden analyysiin ja purkamiseen, kun tavoitteena on tasa-arvoinen yhteiskunta. (kuva Elisabeth Ohlson Wallin)
Lue lisää 

 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman loppuraportti julkaistu

Useimmissa hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä on edetty tällä kaudella hyvin ja myös uusia avauksia on tehty muun muassa miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suhteen. Työelämän ja väkivallan kysymyksissä tasa-arvo-ongelmat jatkuvat sitkeinä. Pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanojen suhteen edetään elinkeinoelämän omin toimin ja mahdollista lainsäädäntötarvetta arvioidaan vuosina 2017−2018.
STM: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012−2015. Loppuraportti

 

Miestyöryhmän loppuraportti tekee tilaa mieskysymyksille

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtinut työryhmä on julkaissut loppuraporttinsa. Raportti nostaa esille ongelmia, joita miehet suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaavat. Se esittelee myös kahdeksan ehdotusta toimenpiteiksi, jotka koskevat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, vanhempainvapaita ja erotilanteita, varhaiskasvatusta ja koulutusta, työelämää ja syrjäytymistä sekä vallitsevaa mieskuvaa.
Lue lisää 
 

 

TANE:n hallitusohjelmatavoitteet julkaistu

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) mukaan tulevan hallituksen tulee laatia konkreettinen tasa-arvo-ohjelma ja varmistaa tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Tasa-arvo-ohjelmalle tulee myös asettaa tavoitteiden toteutumista valvova seurantaryhmä. Neuvottelukunta kiinnittää tavoitteissaan huomiota myös tasa-arvoiseen kasvatukseen, vanhemmuuteen ja työelämään sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.
TANE:n hallitusohjelmatavoitteet
 

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelu uudistuu

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelua uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on luoda vieläkin selkeämpi ja käyttäjälähtöisempi tasa-arvotiedon sivusto, joka palvelee entistä laajempaa käyttäjäkuntaa. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjiltä pyydettiin palautetta verkkopalvelun nykytilasta ja uudistamistarpeista kyselyllä, johon tuli yhteensä liki 80 vastausta. Uudistusta jatketaan vastausten pohjalta. Kiitokset kaikille osallistuneille!

 

Elämäntilanteet vaikuttavat naisten ja miesten köyhyysriskiin eri tavoin

Perherakenteisiin ja työmarkkinoihin liittyvillä tekijöillä on tärkeä merkitys ihmisten elinoloille. Esimerkiksi lapsen saaminen ja lasten lukumäärän kasvu heikentävät perheiden tulotasoa. Toisaalta parisuhteessa eläminen ehkäisee taloudellisia kriisejä. Avioero alentaa lapsiperheissä naisten tulotasoa miesten tulotasoa enemmän. Yksineläjistä miehet ovat naisia useammin köyhyysriskin uhan alla. Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastelee Kelan tutkimusosaston julkaisema Eurooppalaiset elinolot -teos. 
Lue lisää 

 

Osallistu Eurooppa 2020 -strategian arviointiin

Parhaillaan on käynnissä julkinen kuuleminen EU:n kymmenvuotisesta Eurooppa 2020 -kasvustrategiasta. Vastausten perusteella komissio arvioi strategian tähänastista toimeenpanoa sekä uudelleenarvioi ja kehittää strategiaa. Tähän mennessä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat olleet vain niukasti esillä strategian toimeenpanossa. Kuulemiseen voi osallistua lokakuun loppuun saakka.
EU: Julkinen kuuleminen Eurooppa 2020 -strategiasta 
Kaikki käynnissä olevat EU:n julkiset kuulemiset

 

Tasa-arvon toteutumista pörssiyhtiöissä arvioidaan kesällä 2014

Tasa-arvoasioista vastaava peruspalveluministeri Susanna Huovinen totesi Johtamisen huippua -seminaarissa Helsingissä 10.6.2014 tasa-arvon edistämisen olevan osa yritysten yhteiskuntavastuuta. Keinoja tasa-arvon edistämiseen ovat muun muassa johdon rekrytointikäytäntöjen ja -prosessien läpinäkyväksi tekeminen, avoimuuden lisääminen, urasuunnittelu ja mentorointi. Pörssiyhtiöiden hallitusten osalta tasa-arvon toteutumista arvioidaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti kesällä 2014.
 
 

Naisten asemaa konflikteissa vahvistettava

Suomi on vahvasti sitoutunut YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin työhön ja on tällä hetkellä järjestön kolmanneksi suurin rahoittaja. Säätytalolla järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin naisten asemasta konflikteissa. UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka korosti, että naisia ei tule nähdä vain konfliktien uhreina, vaan aktiivisina toimijoina rauhanrakentamistyössä. Presidentti Tarja Halonen muistutti, että konfliktien aikaisella seksuaalisella väkivallalla on pitkäkestoiset seuraukset yksilöihin ja yhteiskuntiin. UM: UN Womenin pääjohtaja: Naisille valta joka heille kuuluu
 

Monella rintamalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koordinoinut Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmaa vuodesta 2010. Yli neljä viidesosaa ohjelman toimenpiteistä on jo toteutettu, käynnissä tai suunnitteilla. Haastavimmaksi tavoitteeksi on osoittautunut väkivallan uhrien tukipalvelujen kehittäminen. Ongelmana on rahallisten resurssien vähäisyys ja poliittisen päätöksenteon hitaus.
Lue lisää 

 

Kiintiöitä ja kampanjoita – sukupuolten tasa-arvo liikuntapolitiikassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 22.5.2014 selvityksen Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen liikuntapolitiikassa. Selvityksen tarkoituksena oli koota liikunnan tasa-arvotyön hyviä käytäntöjä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä selvittää, miten tasa-arvotyön kehittämistä voisi jatkaa tai suunnata uudelleen. Parhaiten naisten osuuden kasvattaminen urheiluasioista päättävissä elimissä on onnistunut sukupuolikiintiöiden avulla.
Lue lisää 

 

Tasa-arvotiedon keskus Minnalle uusi kehittämispäällikkö

Tasa-arvotiedon keskus Minnan uutena kehittämispäällikkönä on 12.5.2014 aloittanut helsinkiläinen filosofian tohtori Minna Kelhä. Kelhä on väitellyt äitiyden yhteiskunnallisista ehdoista sekä toiminut viimeiset kolme vuotta tasa-arvoasioista vastaavan ministerin erityisavustajana.  Uudessa tehtävässään hän aikoo muun muassa lisätä tietopalvelun tunnettuutta sekä kehittää Minna.fi-verkkopalvelua yhdessä sidosryhmien kanssa. 
Lue lisää 

 

TANE:lta tietoa EU:sta ja sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. EU vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti myös Suomen tasa-arvolainsäädäntöön ja -politiikkaan. Unionin ja tasa-arvopolitiikan yhtymäkohtia ei tunneta kovinkaan hyvin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE haluaa tehdä tunnetuksi EU:n toimintaa tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä ja julkaisee taustatietoa aiheesta.
TANE: Euroopan unioni ja sukupuolten tasa-arvo

 
 

Tasa-arvo unohtuu EU:n talouspolitiikassa

– Onko eurolla sukupuolta?, kysyttiin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Nytkis ry:n järjestämässä seminaarissa 7.5.2014. Puheenvuoroissa ja EU-ehdokkaiden vaalipaneelissa vastattiin painokkaasti, että EU:n talouspolitiikka vaikuttaa tasa-arvo- ja ihmisoikeustilanteeseen Euroopassa.  Päätöksentekoa vaivaa silti usein sukupuolisokeus, ja päätösten sukupuolivaikutukset jäävät arvioimatta.
Lue lisää

 

Ei meidän koulussa? Puutu seksuaaliseen häirintään

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä.  Siihen puututaan kuitenkin harvoin. Tasa-arvovaltuutettu on käynnistänyt kampanjan ”Ei meidän koulussa” seksuaalista häirintää vastaan.  Tavoitteena on vahvistaa kouluissa toimintakulttuuria, jossa häirintä otetaan vakavasti, eikä sitä sallita. Kampanja on osa hanketta, jolla sitoutetaan kouluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja systemaattiseen häirintään puuttumiseen.
Tasa-arvovaltuutetun kampanjatiedote

 

Sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto 10 vuotta

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma juhlisti huhtikuussa 2014 kymmentä  vuottaan. Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta myönsi sille Maikki Friberg -palkinnon korostaen verkoston roolia sukupuolentutkimuksen opetuksen pedagogisena edelläkävijänä. Hilma on kahdeksan yliopiston yhteistyöverkosto, joka on toimintavuosiensa aikana muun muassa järjestänyt yli 40 verkkokurssia opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille.
Lue lisää

 

Miten puuttua asiakkaan kokemaan lähisuhdeväkivaltaan?

Lähisuhdeväkivallan uhrin avun saamiseen vaikuttaa usein se, ottaako sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen asian puheeksi. Väkivallan kartoittaminen on erityisen tärkeää päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Niiden asiakkaat kärsivät muuta väestöä useammin lähisuhdeväkivallasta. Uudessa oppaassa ”Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö” on välineitä asiakastyöhön ja tietoa päihde- ja mielenterveysongelmien ja väkivallan yhteydestä.
THL: Lähisuhdeväkivallasta on osattava ja uskallettava kysyä kaikilta asiakkailta
 

 

Tasa-arvoa varhaiskasvatukseen uuden koulutussivuston avulla

Mitä tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on? Miten sitä voi toteuttaa arjessa lasten kanssa? Uusi koulutussivusto vastaa näihin kysymyksiin. Se on syntynyt osana OKM:n rahoittamaa Naisasialiitto Unionin hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012 –2014).
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -sivusto
 

 

Tilastotietoa Suomeen muuttaneista naisista ja miehistä

Tilastokeskuksen julkaisu "Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen” kertoo, että tulojen näkökulmasta vieraskieliset naiset ovat heikoimmassa asemassa. Julkaisu on tilastollinen perusselvitys, joka kokoaa yhteen keskeisiä, sukupuolen mukaisia tietoja ja tilastoja maahan muuttaneista, heidän työmarkkina-asemastaan, koulutuksestaan sekä poliittisesta osallistumisestaan.
Tilastokeskus: Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen
 

 

Työpaikkaväkivaltaa voidaan vähentää

Työpaikkaväkivalta on lisääntynyt Suomessa 1980-luvun jälkeen. Varsinkin terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviin naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, ja naiset kohtaavat työssään väkivaltaa lähes kaksi kertaa miehiä yleisemmin. Väkivaltaa lisääviä piirteitä ovat yksintyöskentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan sekä asiakkaan etuuksien käsittely. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen siitä, miten työpaikkaväkivaltaa voitaisiin ehkäistä nykyistä paremmin.
STM: Tiedote 3.4.2014, Väkivallan uhka työelämässä -raportti
 

 

Millaista tasa-arvoa miehille ja pojille?

Miesten ja poikien tasa-arvoa pohtinut työryhmä julkaisi väliraportin, josta järjestettiin kuulemistilaisuus 4.3.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin tasa-arvolain niin sanotun tarkoituspykälän muuttamisesta, isyydestä, perhepolitiikasta ja miesten moninaisuudesta. Väliraporttia moitittiin muun muassa etnisen syrjinnän unohtamisesta. Miestyöryhmän koostumustakin kritisoitiin.
Lue lisää


Rahoitusta haettavana pohjoismaiseen tasa-arvoyhteistyöhön

Pohjoismaisten tasa-arvoministereiden yhteistyöohjelma tarjoaa rahoitusta maita yhdistävään tasa-arvotyöhön. Rahoitusta voi saada niin konferenssien ja kokousten järjestämiseen kuin myös tutkimushankkeisiin ja käytännön projekteihinkin. Rahoitettavassa toiminnassa on aina oltava mukana vähintään kolme maata. Hakuaika loppuu 24.4.2014.
NIKK: Apply for funding for gender equality co-operation, Sök medel för jämställdhetssamarbete i Norden!
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2014

Naispalkansaajista oli vuonna 2012 määräaikaisessa työsuhteessa 18 prosenttia ja osa-aikaisessa työsuhteessa 20 prosenttia. Miespalkansaajista määräaikaisia oli 13 prosenttia ja osa-aikaisia 9 prosenttia. Nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 –julkaisusta, johon  on koottu tilastoja muun muassa perheestä, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ajankäytöstä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.
Tilastokeskus: Naiset ja miehet Suomessa 2014
 
 

Euroopan komissiolta suositukset palkkauksen läpiväkyvyydestä

Euroopan komissio on antanut suositukset palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tarkoituksena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa. Palkkasummien ja palkanmuodostuksen avoimuus on tärkeää, koska ilman sitä organisaatioiden palkkarakenteeseen mahdollisesti sisältyvä eriarvoinen kohtelu ei tule ilmi. "Yrityksillä ei pitäisi olla mitään salattavaa, jos ne todella noudattavat samasta työstä maksettavan saman palkan periaatetta”, toteaa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.
Euroopan komissio: Lehdistötiedote suomeksi, suositukset englanniksi [PDF]


Suomi naisille yksi EU:n väkivaltaisimpia maita

Euroopan unionin perusoikeusviraston (European Fundamental Rights Agency, FRA) uusi tutkimus selvittää naisiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön yleisyyttä EU-maissa. Suomi on yksi niistä kolmesta maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein (30 %).
FRA: Survey on gender-based violence against women
Ihmisoikeuskeskus: Naisiin kohdistuva väkivalta laajamittaista
 
 

 

YK: Suomen kiellettävä lähisuhdeväkivallan sovittelu

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea  arvioi Suomen määräaikaisraportin, ja antoi 28.2.2014 päätelmänsä siitä. Kiitostakin tuli, mutta paljon Suomi sai myös suosituksia tilanteen parantamiseksi. Komitea muun muassa esitti riittäviä taloudellisia rerursseja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevalle toimintaohjelmalle. Se myös kehotti Suomea kieltämään lähisuhdeväkivallan sovittelun.
UM: Suomelle loppupäätelmät YK:n komitealta naisten oikeuksien toteutumisesta
 

Nostetaan taas kissa pöydälle ja puhutaan palkoista!

Sosiaali- ja terveysministeriön kampanjassa kehotetaan puhumaan työpaikoilla avoimesti palkoista. Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa naisille ja miehille samaa palkkaa. Palkoista suoraan puhuminen kasvattaa tietoa niiden määräytymisestä ja palkkasummaan vaikuttavista tekijöistä. Puhutaan palkoista -kampanja käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 ja nyt se pyörähti käyntiin 3.3. ja jatkuu 17.3.2014 asti.
STM: Puhutaan palkoista  -kampanjan verkkosivut, tiedote kampanjasta
 
  

 

Työryhmä virittää keskustelua miesten tasa-arvosta

Mitä miehiä koskevat tasa-arvokysymykset ovat ja mitä niille pitäisi tehdä? Asiaa pohtiva työryhmä on julkaissut väliraporttinsa. Miestyöryhmän keskustelunavaukset koskevat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, vanhempainvapaita ja erotilanteita, kasvatusta ja koulutusta, työelämää,  syrjäytymistä ja vallitsevaa mieskuvaa. Tavoitteena on, että miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi. STM järjestää väliraportista kuulemistilaisuuden 4.3.2014.
STM: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä. Väliraportti


Suvauskoneesta apua sukupuolivaikutusten arviointiin

EU:n rakennerahasto-ohjelman kaudella 20142020  rahoitettavissa hankkeissa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla niissä mahdollisesti merkitystä. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää,  että kysymys sukupuolesta on otettu huomioon hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä ja on analysoitu mahdollisia eroja miesten ja naisten välillä. Tätä tarkoitusta varten Lapin Letka-hanke on tehnyt helppokäyttöisen Suvauskoneen.
Lapin Letka: Suvauskone, TEM: Suomen rakennerahasto-ohjelma


Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä

Eduskunnan lähetekeskustelussa oli 11.2.2014 hallituksen esitys seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamisesta. Esityksen mukaan teko, josta nyt rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, on jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus.  Törkeän raiskauksen alaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että alle 18-vuotiaaseen kohdistuva raiskaus on aina törkeä. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Eduskunta: Raiskausrikosten rangaistukset kiristymässä, Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista koskeva hanke Lakihankkeiden tietopaketit - LATI-palvelussa
 
 

Järjestöt: Naisten syrjinnän ehkäisy Suomessa puutteellista

Miten Suomi hoitaa kansainväliset velvoitteensa naisten syrjinnän poistamiseksi? Suomi on helmikuussa 2014 kuultavana YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat koonneet sopimusta valvovalle komitealle oman rinnakkaisraporttinsa. Se näkee puutteita muun muassa väkivallan ehkäisyssä, eri etnisten ryhmien naisten asemassa ja työelämän tasa-arvossa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry: Rinnakkaisraportti YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta Suomessa [PDF]


Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org Miehet hallitsevat elokuva-alaa Pohjoismaissa. Ohjaajien, käsikirjoittajien ja tuottajien lisäksi elokuvien päähenkilöt ovat huomattavasti useammin miehiä kuin naisia. Näin on myös Suomessa,  kertoo Nordicomin raportti "Gender Balance in the Film Industry".  Raportti perustuu viidestä maasta kerättyihin tilastotietoihin. Nordicom on yhteispohjoismainen viestinnän ja median tietokeskus.
Nordicom: Gender Balance in the Film Industry [PDF]


Toimiiko tasa-arvolain valvonta?

Uusi raportti arvioi tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuutta ja uudistustarpeita. Se suosittaa esimerkiksi matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen kehittämistä ja   tasa-arvovaltuutetun kanneoikeutta. Outi Antilan ja Kevät Nousiaisen kirjottama selvitys taustoittaa myös, millaista syrjintää Suomessa on ja miten tasa-arvon edistämisvelvoitteet toimivat.
STM: Tiedote ja linkki verkkojulkaisuun ”Selvitys tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuudesta”
 

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille

Jos haluat vaikuttaa, mene sinne, missä on valtaa. Verkostoidu. Ota haasteet vastaan. Turpiin tulee – älä lannistu. Muun muassa näin neuvovat johtavassa asemassa olevat eri-ikäiset naiset uudessa Naisjärjestöjen Keskusliiton oppaassa. Mukana on monia tunnettuja nimiä politiikasta, järjestökentältä ja talouselämästä. Julkaisu tarjoaa myös taustatietoa naisten urakehityksestä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto:
Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia
Opas päättäviin asemiin haluaville naisille
 

Rahoitusta EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmasta

EU:lla on Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme) vuosille 2014–2020. Syrjinnän ja väkivallan torjunta ovat sen keskeisiä teemoja. Tasa-arvohankkeet ja aiemmin Daphne-ohjelmasta rahoitetut hankkeet sisältyvät ohjelmaan, josta rahoitetaan monipuolisesti muun muassa tutkimusta, koulutusta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ohjelman kokonaisbudjetti on 439 miljoonaa euroa. Ensimmäinen haku on avautumassa huhtikuussa.
New EU Programmes to strengthen justice and rights adopted
 


Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta voi toteuttaa arjessa lasten kanssa. Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke on tehnyt kysymysten muotoon muistilistan aiheesta. Käytännönläheiset neuvot on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, mutta ne sopivat moneen muuhunkin lasten kohtaamiseen.
Tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
, Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke

 

 
 

[Etusivuarkisto 2013] [Etusivuarkisto 2012]  [Etusivuarkisto 2011]   [Etusivuarkisto 2009-2010]

Tulosta
Web sisällön esitys
Web sisällön esitys

Medialinkit

Naiset kokevat työpaikkakiusaamista useammin kuin miehet – asiantuntijat kertovat, miksi HS - 26.2.2015

”Virheellinen” luulo äitiyslomista – ”Hommahan lähtisi aivan lapasesta” Uusi Suomi - 26.2.2015

Isyysvapaa pidennettävä kolmeen kuukauteen SAK - 26.2.2015

Kansanedustajien häirintä ottaa kierroksia vaalien alla – "Luullaan, että mitä tahansa voi sanoa millä tyylillä tahansa" YLE - 26.2.2015

Pelko hiljentää ihmiskaupan uhrit Vantaan Lauri - 26.2.2015

Mielipide: Opintovalinnoilla kohti työelämän tasa-arvoa Etelä-Saimaa - 26.2.2015

Naisen eläke-euro on 74 senttiä Kela:n tutkimusblogi - 25.2.2015

Vanhanaikainen tittelikulttuuri herättää yhä hämmennystä TS - 25.2.2015

Amnesty moittii jälleen Suomea, tällä kertaa myös transihmisten kohtelusta Aamulehti - 25.2.2015

Työministeri Ihalainen: Suomi tarvitsee työelämän tasa-arvo-ohjelman SDP - 24.2.2015

Väitös: Häirintä työelämässä on vakava ongelma Karjalainen - 24.2.2015

Nuoralla tanssien perheen ja työn välissä Insinööriliitto - 24.2.2015

Kärsiikö Suomi ylikoulutuksesta? Tieto & Trendit - 23.2.2014

Tasa-arvo unohtui puolueilta Suomenmaa - 24.2.2015

Pääkirjoitus: Kova tavoite naisista pörssiyhtiöissä Salon Seudun Sanomat - 24.2.2015

Mielipide: Opiskelijavalintojen tasa-arvo on vaakalaudalla HS - 24.2.2015

Hyvät ja pahat kiintiöt HS - 24.2.2015

Kirjailija perussuomalaisista: Sisäpiirin kähmintää ja hyvä veli -verkostoja TS - 24.2.2015

Lapsen kokema väkivalta sivuutetaan usein oikeudessa – huostaanotossa painaa enemmän perheen kunnollisuus YLE - 24.2.2015

Transsukupuolisuuden hoito Suomessa Duodecim - 23.2.2015

SDP:n Karisma: Lasten ympärileikkaukset kiellettävä Hämeen Kaiku - 23.2.2015

Kun työ jyrää, perhe joustaa HS - 22.2.2015

Ministeriön ohje: Poikien ympärileikkauksen saa tehdä vain lääkäri HS - 20.2.2015

Yrittäjänaiset liputtaa naisten hallituspaikoille pörssiyhtiöissä Yrittäjänaiset - 20.2.2015

Seksuaalinen häirintä Suomessa Yle Areena - 20.2.2015

Kolumni: Minä keitin teetä, ja ystäväni Masha teki aborttia HS - 22.2.2015

Presidentin määrä vahvistaa avioliittolain muutokset YLE - 20.2.2015

Miehet naisia laiskempia koko Suomessa – ”Totta kai miesten pitää huolestua” YLE - 20.2.2015

Timo Hännikäinen haluaa palauttaa miehiset hyveet kunniaan HS - 20.2.2015

Hallitus haluaa edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa OM - 19.2.2015

Valtiollinen periaatepäätös: Naiskiintiö kymmeniin pörssiyhtiöihin – Epärealistinen tavoite, sanoo Keskuskauppakamari YLE - 19.2.2015

Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan uhreista aiempaa useampi oli seksikaupan uhri YLE - 18.2.2015

Naisjohtajien huonot puolet ovat tabu Talouselämä - 18.2.2015

Melko tasa-arvoista: Näissä töissä mies tienaa 4 443 e/kk ja nainen 4 324 e/kk Talouselämä 18.2.2015

Yksinhuoltajien määrä kasvaa vauhdilla Keski-Uusimaa - 18.2.2015

Kuka kotonasi häärii -ajatuksia perhevapaasta Nuorten Lääkärien Yhdistys - 18.2.2015

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta, sitä korkeampi hyvinvointi Hämeen Kaiku - 18.2.2015

Haku vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy kahden viikon päästä Puolustusvoimat - 18.2.2015

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Turvakotipaikkojen määrää nostettava suositusten mukaiselle tasolle Eduskunta - 17.2.2015

SDP:n Filatov: Turvakotipaikkoja lisättävä Hämeen Kaiku - 17.2.2015

Suomen palkkatasa-arvo junnaa paikallaan SAK - 17.2.2015

Keskustan listalla vähemmän nuoria ja naisia kuin viime vaaleissa Suomenmaa - 17.2.2015

Puheenaihe: Naisen eurosta puuttuu egoismi Aamulehti - 16.2.2015

Sukupuoliroolit istuvat vielä melko vahvoina toimituksissa Yle - 16.2.2015

Perheen kunnollisuus määrittää huostaanoton Tampereen yliopisto - 16.2.2015

Tasa-arvo unohtuu lainvalmistelussa Karjalainen - 16.2.2015

Mielipide: Palkkatasa-arvoa tärkeää tavoitella Kouvolan Sanomat - 16.2.2015

Tasa-arvo ei ole valmis Satakunnan Kansa - 16.2.2015

Näkökulma: Äitiys- ja translaki uudistettava pikaisesti Kansan Uutiset - 15.2.2015

Seksuaalisen väkivallan uhrit vähättelevät kokemaansa HS - 14.2.2015

Seksityöntekijät lakiuudistuksesta: Ei mitään järkeä MTV - 14.2.2015

Suomen aborttilainsäädäntö on uudistettava Vasemmistonuoret - 13.2.2015

Vuorotyöläisen perhe-elämä on taiteilua TS - 13.2.2015

Mielipide: Puolueiden naisjärjestöjä tarvitaan edelleen HS - 13.2.2015

Uusi opas auttaa yrityksiä yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa Y-lehti - 12.2.2015

Sukupuoliko ongelma? Rekrytoinnin asiantuntija tyrmää luulot naisista työelämässä MTV - 12.2.2015

Synnyttäneet äidit tekevät puolet aborteista – moni unohtaa ehkäisyn HS - 12.2.2015

Naisille lisää liksaa? "Hintana olisi vähentynyt vapaa-aika ja lyhyemmät lomat" Talouselämä - 11.2.2015

Toivakka: Suomi tarvitsee tasa-arvoliikettä Kokoomus - 11.2.2015

Naisyrittäjän vauvalaskun hinta 350 000 euroa: ”Onko tämä isänmaallinen tehtävä?” Yrittäjät - 11.2.2015

Pääkirjoitus: Lasikatto ei näytä murtumisen merkkejä Helsingin Uutiset - 11.2.2015

Rinne: Tasa-arvosta uuden hallituksen punainen lanka Satakunnan Kansa - 11.2.2015

Koulukirjoissa historia on yhä vain miesten HS - 10.2.2015

Väitös: Vähän liikkuva poika voi pärjätä huonommin koulussa HS - 10.2.2015

Kaupunkisuunnittelulla merkityksensä tasa-arvolle Oulu-lehti - 10.2.2015

Miesliike ajaa myös naisten tasa-arvoa Vantaan Sanomat - 10.2.2015

Henriksson: Lähestymiskiellon sähköinen valvonta selvitettäväksi OM - 10.2.2015

Pääkirjoitus: Rinne antoi hankalan palkkalupauksen Kouvolan Sanomat - 10.2.2015

Turvakodeille lisää rahaa: Suomi Euroopan toiseksi huonoin Kansan Uutiset - 9.2.2015

Suomalaisissa historian oppikirjoissa naiset jäävät yhä miesten varjoon HS - 9.2.2015

Kokoomuksen Virolainen kummastelee Rinnettä: Palkkaerot supistuvat vain teoilla MTV - 9.2.2015

Älä turhaan kauppaa erilaisuuden tuntoa Karjalan Heili - 8.2.2015

Naisia houkutellaan opiskelemaan tietotekniikkaa Kaleva - 9.2.2015

Suomen työmarkkinat ovat erittäin sukupuolittuneet – olemme neljänneksi huonoimmalla sijalla EU:ssa HS - 8.2.2015

Rinteen naispalkkaesitys jakaa järjestöjen mielipiteet HS - 8.2.2015

Rinne kävisi palkkaerojen kimppuun HS - 8.2.2015

Vaalitemppuilu jyräsi tasa-arvon Ilkka - 8.2.2015

Lapset elävät jo kaksissa kodeissa, voisiko lakikin jo elää? HS - 8.2.2015

Ruotsalainen feministi kävi Suomessa kouluttamassa poliitikkoja HS - 8.2.2015

Mistä aloitetaan, Antti Rinne? Seitsemän syytä, miksi naisten palkat eivät nouse Aamulehti - 7.2.2015

Virolainen: Palkkaerot supistuvat vain teoilla Aamuset - 7.2.2015

Rinne: Naisten ja miesten palkkaerojen poistaminen yksi SDP:n tärkeimmistä tavoitteista YLE - 7.2.2015

Rinne: Perhevapaat voidaan jakaa, kun palkkaeroista on päästy MTV - 7.2.2105

Sari Sarkomaa haluaa kitkeä "äitiriskin" Verkkouutiset - 7.2.2015

Sote-uudistus vaatii henkilöstön kuulemista ja muutosturvan Jyty - 7.2.2015

Kokoomus ei hylkää perhepaketin asioita Karjalainen - 6.2.2015

Naisjuristit nousevat pörssiyhtiöiden johtoon Kauppakamari - 6.2.2015

Valtava pettymys translaista Seta - 6.2.2015

Hallitus ei päässyt sopuun äitiyslaista ja translaista HS - 6.2.2015

Komissio haluaa EU-maiden koventavan otteitaan tyttöjen ympärileikkauksia vastaan TS - 6.2.2015

 

Lisää medialinkkejä 

Web sisällön esitys

Minnan lukuvinkkejä


Tuija Saresma & Saara Jäntti (2014)
Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
Jyväskylän yliopisto


 
Minna Maijala (2014)
Hellä, herkkä, hehkuvainen. Minna Canth
Otava

 

Pirjo Markkola ym. (2014)(toim.)
Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia

 

 

Johanna Korhonen & Jeanette  Östman (2014)(toim.)
Kaikella rakkaudella
  Sari Irni ym. (2014)
Muokattu elämä. Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus
Vastapaino

 

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (2014)
Isän kokemus
Gaudeamus

 

Jari Hautamäki (2014)
Mikä minuun meni? Tositarinoita suomalaisesta perheväkivallasta
Gummerus

 
  Lisää lukuvinkkejä

Web sisällön esitys

ST-lista

Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista
Liity listalle ja saat tiedotukset sähköpostiisi, ks. listan ohjeet