Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Tasa-arvo

Web sisällön esitys

Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia tiukkoja rajoituksia. Yhtäläisten  oikeuksien ja mahdollisuuksien lisäksi kyse on niin sanotusta lopputuloksen tasa-arvosta –  siitä, mitkä ovat naisten ja miesten todelliset toteutuneet olosuhteet.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei tarkoita samanlaisuutta vaan naisten ja miesten erilaisten käyttäytymistapojen, pyrkimysten ja tarpeiden yhtäläistä arvostamista. Se merkitsee myös ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ajasta ja paikasta riippuvainen: se vaihtelee historiallisesti ja kulttuurisesti.

Tasa-arvon edistämisen periaatteista ja käytännön tasa-arvotyöstä on lisätietoa sivuilla:
Tasa-arvosuunnittelu
Tasa-arvoviranomaiset
EU ja tasa-arvo
Järjestöt
Valtavirtaistaminen
Virstanpylväät


Suomen ensimmäinen tasa-arvoselonteko

Tasa-arvokysymykset koskevat kaikkia yhteiskuntaelämän osa-alueita ja näkyvät konkreettisesti naisten ja miesten elämässä, todetaan Suomen kautta aikojen ensimmäisessä tasa-arvoselonteossa. Se linjaa tasa-arvopolitiikkaa vuoteen 2020 saakka. Selonteko myös arvioi hallitusten tasa-arvotoimia viimeisen runsaan kymmenen vuoden ajalta.
Lue lisää


Tasa-arvoselonteko  pohjautuu kuudelle taustaselvitykselle. Niiden mukaan erityisesti työn ja koulutuksen alueella on toteutettu runsaasti toimenpiteitä mm. tasa-arvosuunnittelun kehittämiseksi, segregaation purkamiseksi ja naisten tutkijanuran edistämiseksi. Sukupuolinäkökulman huomioiminen on kuitenkin monilla politiikka-alueilla puutteellista.
Lue lisääHallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012–2015 [PDF]

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–2011. Loppuraportti [PDF]
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011 [PDF]
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman seurantaraportti syksyltä 2009 [PDF]

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2004-2007 [PDF]
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2004-2007 seurantaraportti [PDF]

 

Tasa-arvobarometrit

Tasa-arvobarometreillä selvitetään suomalaisten naisten ja miesten sukupuolten tasa-arvoon liittyviä arvioita ja asenteita. Tasa-arvobarometrit on tehty vuosina 1998, 2001, 2004, 2008 ja 2012. 

Tasa-arvobarometri 2012 [PDF]
Tasa-arvobarometri 2008 [PDF]
Tasa-arvobarometri 2004 [PDF]

 

Yleistietoa sukupuolten tasa-arvosta Suomessa

Naiset ja miehet Suomessa 2014 tarjoaa taulukoiden ja kuvioiden muodossa keskeisiä tietoja sukupuolten tasa-arvosta tämän päivän Suomessa. Taskutilastossa on yksitoista aihealuetta: väestö ja perheet, koulutus, työelämä, palkat, tulot, terveys ja liikunta, väkivalta ja rikollisuus, tietoyhteiskunta, valta ja päätöksenteko, ajankäyttö sekä tasa-arvonäkemykset.
Julkaisu Tilastokeskuksen sivuilla
 

Raija Julkunen (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Vastapaino.

Anita Haataja, A Mikkola & Jenni Pääkkönen (2007):
Naisten ja miesten tasa-arvoistumista 1990-luvun pyörteistä etenpäin? [PDF]
Artikkeli sisältyy julkaisuun Taimio H (toim): Talouskasvun hedelmät - kuka sai ja kuka jäi ilman? Työväen Sivistysliitto.

Marjut Pietiläinen (Tilastokeskuksen Tieto ja trendit 8/2006):
Tasa-arvoinen suomineito, osa 1 (koulutus)
Tasa-arvoinen suomineito, osa 2 (palkat, kotityöt, politiikka, johtajuus) 

 

 Suomen tasa-arvotilanne kansainvälisessä vertailussa

 
Keskeiset pohjoismaiset, eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset vertailevan tasa-arvotiedon lähteet löydät sivultamme Tasa-arvo tilastoissa.

 


Miten köyhyys jakautuu EU-maissa sukupuolten välillä? Millainen koulutus on eurooppalaisilla naisilla ja miehillä? Kuinka pitkään miehet ja naiset elävät terveinä eri maissa? Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n tilastotietokantaan on koottu tietoa myös mm. väkivallasta, aseellisista konflikteista, taloudesta, päättäjien sukupuolesta ja mediamaailmasta.
EIGE: Women and men in the EU – facts and figures
 

Pohjoismaat ovat toistuvasti olleet kansainvälisten tasa-arvolistausten kärjessä. Maailman talousfoorumin Global Gender Gap Index 2013  -raportissa Islanti on ykkösenä. Suomi on toisella ja Norja kolmannella sijalla. Tasa-arvoindeksi kuvaa vain sukupuolten välisten erojen suurutta. Siinä ei huomioida maan yleistä kehitystasoa.
Global Gender Gap Index 2013
Lue Minnan kooste vuoden 2010 raportista


 

 Päivitetty  22.8.2014

Web sisällön esitys

Tasa-arvolaki

Finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö:
Tasa-arvolaki

Tasa-arvoyksikkö ja tasa-arvovaltuutettu:
Esite tasa-arvolaista

Web sisällön esitys

Aborttien viikkorajaa selvitetään, isyyslakiin muutoksia

Hallitusohjelma sisältää linjauksia tasa-arvosta. Esimerkiksi Isien perhevapaita luvataan lisätä ja isyyslaki uudistetaan. Aborttikäytännöt selvitetään, ja turvakotipaikkojen määrää kasvatetaan. Lue lisää

Web sisällön esitys

Miesnäkökulmaa tasa-arvopolitiikkaan

Miesnäkökulma on raivaamassa tietään suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan. Miehet kokevat tulleensa siinä sivuutetuiksi. Nyt vaaditaan muutosta. Uusi miesaktivismi katsoo sukupuolten tasa-arvoa miesten ja poikien perspektiivistä. Lue lisää

Web sisällön esitys

Sukupuolinäkökulmia suomalaiseen valtaan

Sukupuolen näkyväksi tekeminen on keskeistä sukupuoleen liittyvien valtarakenteiden ja -käytäntöjen purkamisessa. Suomen Akatemian ohjelma Valta Suomessa rahoitti 2007-2010 yli pariakymmentä hanketta. Viisi keskittyi vallan ja sukupuolen tarkasteluun. Lue lisää